Dražby cenných papírů

Roklen360 je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a oprávněním ČNB organizovat dražby cenných papírů

PŘÍPADOVÉ STUDIE   SEZNAM DRAŽEB

1

Jsme č. 1 v počtu dražeb cenných papírů

20

Let dražebníkem

131

Realizovaných dražeb cenných papírů

30000

Vyplacených akcionářů

Během 20 let Roklen360 realizoval přes 130 úspěšných dražeb cenných papírů, což z něj činí jedničku v České republice. Tým zkušených profesionálů zajistí kompletně celý proces na klíč, včetně znaleckého posudku a finančího vypořádání akcionářů. Roklen360 realizuje klasické i elektronické dražby jak pro české, tak pro zahraniční klienty.

Případové studie
Co a proč potřebujete dražit?

Dražba nepřevzatých listinných akcií

Tato situace může nastat při přeměně podoby akcií, o které rozhodla valná hromada emitenta. Důvodem pro takovou změnu mohou být vysoké poplatky Centrálního depozitáře a/nebo bankovní poplatky za vedení cenných papírů na účtech akcionářů.
V rámci procesu přeměny podoby jsou akcionáři vyzvání v řádné a dodatečné lhůtě k převzetí nových listinných akcií s tím, že pokud tak neučiní, budou nepřevzaté akcie prodány v souladu se zněním § 543 odst. 1 Občanského zákoníku prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě. Vzhledem k tomu, že nepřevzaté akcie lze obvykle dražit jako jeden celek, nabízí se budoucímu vydražiteli příležitost jako zvýšit svůj akciový podíl ve společnosti.

Dražit se bude také v důsledku přeměny společnosti např. rozdělením odštěpením či fúzí sloučením se zvýšením základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti. Nepřevzaté Akcie se stávají předmětem nedobrovolné dražby.

Obdobně lze dražit nepřevzaté akcie při změně formy akcií (z akcií na majitele na akcie na jméno), nebo pokud valná hromada společnosti rozhodne o změně jmenovité hodnoty akcií, štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo o spojení více akcií do jedné.

Dražba zaknihovaných akcií vydaných místo listinných akcií prohlášených za neplatné

Akciové společnosti, které se účastní výběrových řízení o veřejné zakázky musí mít od 1.10.2016 zaknihované akcie, jinak mohou být vyloučeny ze soutěže. V důsledku tohoto zákona je mnoho společností nuceno přeměnit podobu akcií z listinných na zaknihované. Akcie akcionářů, kteří v zákonných lhůtách neodevzdají své listinné akcie, jsou tyto prohlášeny za neplatné. Zaknihované akcie vydané namísto listinných akcií prohlášených za neplatné jsou připsány na zvláštní technický účet emitenta zřízený Centrálním depozitářem. Poté má daná akciová společnost povinnost je prodat v nedobrovolné veřejné dražbě.

Dražba zastavených cenných papírů – realizace zástavního práva

Zastavené cenné papíry, které nejsou kótované na regulovaném trhu, mohou být předmětem veřejné dražby cenných papírů. Musí však existovat pohledávka zajištěná zástavním právem ke stanoveným cenným papírům, která není včas a řádně splácena. Dlužník musí být o prodeji zástavy informován. Obchodník s cennými papíry následně prodá tyto zastavené cenné papíry ve veřejné dražbě svým jménem na účet zástavce. Z výtěžku z dražby cenných papírů dojde po započtení nákladů účelně vynaložených na přípravu a organizaci dražby k uspokojení pohledávky zástavního věřitele, až do její výše a nad výši této pohledávky připadne výtěžek zástavci.

Dražba akcií z majetkové / konkursní podstaty

Dražba se provádí na návrh insolvenčního správce, oprávněného k nakládání s cennými papíry podle Insolvenčního zákona.
V souladu s Insolvenčním zákonem 182/2006 Sb. zpeněží insolvenční správce prostřednictvím obchodníka s cennými papíry cenné papíry, které jsou součástí majetkové podstaty, ve veřejné dražbě cenných papírů.

Dražba akcií z nařízení exekutora / soudu

Prodejem cenných papírů ve veřejné dražbě lze upokojit pohledávky věřitelů, záleží však na typu cenného papíru, velikosti podílu, případné zástavě apod. Exekutor může realizovat exekuci postižením podílu společníka nebo komanditisty ve společnosti i členských podílů v družstvu. U cenných papírů se exekutor postará o jejich zpeněžení (nejčastěji ve veřejné dražbě prostřednictvím obchodníka s cennými papíry). Do doby zpeněžení cenného papíru ovšem vykonává práva z cenného papíru sám exekutor. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na cenných papírech.

Dražba akcií z rozhodnutí vlastníka

Pro vlastníka představuje dobrovolná dražba transparentní způsob prodeje jeho akcií veřejnosti. Tento typ dražby využívají zejména vlastníci akcií v případě, kdy předem oslovený zájemce za ně nenabídl přiměřenou cenu. Dražba akcií pomůže vytvořit konkurenční prostředí a dosáhnout co nejvyšší cenu.

Seznam dražeb/aukcí

ID DražbyDatum konáníNázev společnostiDražební vyhláškaZnalecký posudek
AV2410524139 24.06.2024 Česká lékárnická, a.s. AV Ceska-lekarnicka ZP Ceska-lekarnicka
DV2211222138 10.02.2023 Svornost Těmice, a.s. DV Svornost-Těmice ZP Svornost-Těmice
DV2211122136 08.12.2022 BARTOŇ - textil a.s. DV Barton-textil ODB.O. Barton-textil
DV4110922137 24.10.2022 Biology Park Brno a.s. DV Biology Park Brno ZP Biology Park Brno
DV4111121135 15.02.2022 Iveco Czech Republic, a. s. DV IVECO ODB. ODHAD IVECO
DV3110921134 01.11.2021 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. a Léčebné lázně Bohdaneč a.s. DV LTB a LLB
DV2210720133 07.08.2020 Azutan CZ a.s. DV Azutan CZ ZP Azutan CZ
DV4110719132 05.08.2019 OZNÁMENÍ O UPUŠTĚNÍ OD DRAŽBY K-PROTOS, a.s. UPUŠTĚNÍ OD DRAŽBY K-PROTOS
DV4110719132 05.08.2019 K-PROTOS, a.s. DV K-PROTOS ZP K-PROTOS
DV2210319131 28.05.2019 VODNÍ ZDROJE, a.s. Dodatek K DV VODNÍ ZROJE
DV2210319131 28.05.2019 VODNÍ ZDROJE, a.s. DV VODNÍ ZDROJE ZP VODNÍ ZDROJE
DV2210918130 04.12.2018 ZBIROVIA, a.s. Dodatek k DV ZBIROVIA, a.s. ZP ZBIROVIA, a.s.
DV2210918130 04.12.2018 ZBIROVIA, a.s. DV ZBIROVIA, a.s. ZP ZBIROVIA, a.s.
DV2220118129 09.02.2018 OPAKOVANÁ DRAŽBA EP Development RPR a.s. DV OPAKOVANÁ DRAŽBA EP Development RPR
DV2211017128 19.01.2018 OZNÁMENÍ O ZMAŘENÍ DRAŽBY EP Development RPR a.s. OZNÁMENÍ O ZMAŘENÍ DRAŽBY EP Development RPR
DV2211017128 20.12.2017 EP Development RPR a.s. Dodatek k DV EP Development RPR
DV1211017126   OZNÁMENÍ O NEKONÁNÍ DRAŽBY GARDEA, a.s. NEKONÁNÍ DRAŽBY GARDEA, a.s.
DV2211017128 20.12.2017 EP Development RPR a.s. DV EP Development RPR ZP EP Development RPR
DV2211017127 18.12.2017 Agrowest a.s. DV Agrowest a.s. ZP Agrowest a.s.
DV1211017126 25.10.2017 GARDEA, a.s. DV GARDEA, a.s. ZP GARDEA, a.s.
DV2210617124   OZNÁMENÍ O UPUŠTĚNÍ OD DRAŽBY ČSAD ÚnO a.s. UPUŠTĚNÍ OD DRAŽBY ĆSAD UnO a.s.
DV2210617122   OZNÁMENÍ O NEKONÁNÍ DRAŽBY OSTROJ a.s. NEKONÁNÍ DRAŽBY OSTROJ a.s.
DV2210817125 25.08.2017 Zemědělské stavby a.s. Ústí n/L. DV Zem. stavby ÚNL Odborný odhad ZSÚNL
DV2210717124 29.09.2017 ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. DV ČSAD ÚnO, a.s. ZP ČSAD ÚnO, a.s.
DV2210717123 25.09.2017 Knoflíkářkský průmysl Žirovnice a.s. DV KPŽ a.s. ZP KPŽ a.s.
DV2210617122 29.08.2017 OSTROJ a.s. DV OSTROJ a.s. ZP OSTROJ a.s.
DV2210317121 19.05.2017 ZEAS Bánov, a.s. DV ZEAS Bánov, a.s. ZP ZEAS Bánov, a.s.
DV2211116120 27.01.2017 ČSAD Jindřichův Hradec a.s. DV ČSAD Jindřichův Hradec ZP ČSAD Jindřichův Hradec
DV2210616119 05.09.2016 Lesní společnost Broumov Holding, a.s. DV LS Broumov Holding, a.s. ZP LS Broumov Holding, a.s.
DV2210416118 20.06.2016 AGSTAV TŘEBÍČ a.s. DV AGSTAV TŘEBÍČ a.s. ZP AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
DV4110116117 09.02.2016 Beskyd Agro a.s. Palkovice DV Beskyd Agro a.s. Palkovice ZP Beskyd Agro a.s. PalkoviceDražební řád

Často kladené otázky

Co je to dražba cenných papírů?

Označení veřejného prodeje, při němž jsou cenné papíry nabízeny ke koupi předem neurčitému počtu osob a prodají se udělením příklepu tomu, kdo nabídne nejvíce. Vydražitel se stane vlastníkem akcií po zaplacení ceny dosažené vydražením a to zpětně k okamžiku udělení příklepu. Dražbou se realizuje prodej cenných papírů, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (neobchodovatelné akcie).

Které zákony upravují právní rámec pro konání veřejné dražby cenných papírů?

Jde zejména o zákon číslo 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákon číslo 89/2012 nový občanský zákoník a zákon číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může organizovat dražby cenných papírů?

Organizovat veřejné dražby cenných papírů může jen obchodník s cennými papíry, který má povolení České národní banky podle Zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a jemuž Česká národní banka schválila dražební řád. Roklen360 a.s., výše uvedené podmínky splňuje a má tedy oprávnění k organizování veřejných dražeb CP.

V jakých případech je možné dražit cenné papíry?

Prodej listinných cenných papírů, pokud je jejich majitel v prodlení s převzetím.

Prodej nepřevzatých zaknihovaných akcií vydaných místo listinných akcií prohlášených za neplatné.

Realizace zástavního práva váznoucího na cenném papíru.

Dražby cenných papírů, které tvoří součást majetkové podstaty při insolvenci.

Z nařízení exekutora / soudu.

Pokud se vlastník rozhodně své akcie prodat v dražbě.

Kdy nejčastěji je organizován prodej cenných papírů formou veřejné dražby?

Z dlouhodobého hlediska vedou pomyslný žebříček dražby po přeměně podoby společnosti a změně formy akcií. V současné době zvolila řada společností kvůli Zákonu o zadávání veřejných zakázek cestu změny podoby akcií z listinných na zaknihované. Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V § 48 odst. 7 tohoto zákona je uvedeno: „Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.“ Tomuto ustanovení zákona lze vyhovět pouze zaknihováním akcií. V tomto procesu, který nejprve schválí valná hromada, dochází k vyzvání všech akcionářů společnosti k odevzdání listinných akcií. Akcie těch, kteří listinné akcie neodevzdali ve lhůtách stanovených zákonem, se vydraží v nedobrovolné dražbě. Obdobně lze dražit při opačné přeměně – tedy ze zaknihovaných na listinné.

Proč dražit s Roklen360?

Náš tým odborníků je připraven pro Vás do nejmenších detailů naplánovat a provést kompletně na klíč dražbu cenných papírů. V provádění dražeb jsme získali bohaté zkušenosti a jsme jedničkou v počtu realizovaných dražeb v ČR (viz. také reference uvedené níže). Vždy respektujeme individuální potřeby a situaci zákazníka. Poskytujeme služby zákazníkům ze všech krajů v Čechách, na Moravě i ze zahraničí.

Kolik Vás budou naše služby stát?

Zákon o veřejných dražbách omezuje maximální výši odměny dražebníka na 10% z částky dosažené vydražením, avšak ne výše než 1 000 000,- Kč a 1% z částky přesahující 10 000 000 Kč a umožňuje úhradu nákladů účelně vynaložených dražebníkem na věcné a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby. Přesné stanovení odměny dražebníka závisí na požadavcích navrhovatele dražby, celkové hodnotě dražených cenných papírů a je věcí dohody obou smluvních stran. Na tomto místě bychom chtěli upozornit na skutečnost, že je-li navrhovatelem dražby společnost, jejíž akcionáři si ani v dodatečné přiměřené lhůtě své akcie nepřevzali, nenese s připravovanou dražbou žádné finanční náklady. Náklady na organizaci dražby včetně odměny dražebníka jsou hrazeny z částky dosažené vydražením. Společnost, jejíž akcie jsou předmětem dražby, nenese v souvislosti s dražbou žádné dodatečné náklady s výjimkou nákladů na oznámení o konání dražby zveřejněné v Obchodním věstníku.

Vybrané reference


Referenční list

Kontakty

Praha

Václavské náměstí 838/9
Budova B, VI. patro
110 00 Praha 1
Telefon: (+420) 236 071 600
E-mail: cf@roklen.cz

Zobrazit na mapě

Zlín

Náměstí Míru 64
760 01 Zlín
Telefon: (+420) 575 470 650
E-mail: cf@roklen.cz


Zobrazit na mapě

Jan Mach

Managing Director
Roklen360

Libor Buček

Soudní znalec
v oboru oceňování

Kontaktní formulář